2 کالا

با توجه به نیاز کاربران،استفاده از کابل های مختلف در میان کاربران متفاوت است.

برای همین نیاز است که ویژگی های پروژکتور خود را قبل از انجام هرگونه اتصال بررسی کنید.

شاید دیتا شما،درگاه های اتصال که می خواهید را نداشته باشد ولی شما همان دیتا مد نظرتان باشد.
برای این گونه کاربران،راهی وجود دارد و آن استفاده از کابل های تبدیل است.